Projekt Monitoring plazů v Praze

Ještěrka obecná (Lacerta agilis), Praha 6, Vokovice

Od roku 2023 probíhá v Praze monitoring plazů, zaměřený na umělé podpůrné objekty vybudované Magistrátem hlavního města Prahy. Mezi tyto prvky patří především kamenné zídky a tzv. hadníky v podobě dřevěných ohrádek naplněných větvemi, kameny, listím a dalším přírodním materiálem. V blízkosti a na vrchu těchto objektů mohou být umístěny plachty z černé gumy či koberce a stará lina, které slouží plazům k vyhřívání a nám k jejich snadnějšímu počítání.

V Praze se vyskytuje 10 druhů plazů z celkového počtu 13 druhů v ČR. Za vysoký počet druhů plazů vděčí území hlavního města především svému rozmanitému reliéfu a výskytu různých přírodních i upravených biotopů. Z hadů je tu nejběžnější užovka obojková (Natrix natrix), vyskytující se obvykle v blízkosti rybníků či vodních toků. Dále pak v ČR vzácnější užovka podplamatá (Natrix tessellata), obývající břehy Vltavy a užovka hladká (Coronella austriaca) se kterou se můžeme setkat na sušších a teplejších místech. Jen velmi vzácně dochází na území hlavního města k nálezům zmije obecné (Vipera berus). Mezi nejběžnější ještěry patří ještěrka obecná (Lacerta agilis) a slepýš křehký (Anguis fragilis). Teplejší suché stráně obývá ještěrka zelená (Lacerta viridis). V posledních letech můžeme v Praze narazit i na introdukovanou ještěrku zední (Podarcis muralis). Jako další nepůvodní druh se ve vodách Prahy často objevuje želva nádherná (Trachemys scripta). Jen vzácně a spíše historicky se objevilo i několik záznamů naší původní želvy bahenní (Emys orbicularis).      

Náš projekt sleduje celkem 36 hadníků a zídek na 20 lokalitách. Zaměřujeme se na přítomnost, početnost a diverzitu jednotlivých druhů plazů. Zkoumat budeme také efektivitu různých materiálů použitých na stavbu umělých biotopů. 

Chcete se také zapojit? Prosíme abyste nijak nemanipulovali s materiálem výzkumných objektů ani s umělými plachtami či koberci v jejich blízkosti. Mohli byste tím negativně ovlivnit průběh monitoringu. Pokud však v Praze narazíte na nějakou ještěrku, hada či želvu, můžete tento nález snadno odeslat do nálezové databáze pomocí aplikací BioLog či iNaturalist, ideálně s přiloženou fotografií nálezu, a nebo nás můžete přímo kontaktovat na email či telefon uvedený níže.

Kontakty:

Hlavní řešitel projektu:

doc. Ing.  Jiří Vojar, Ph.D.

Email: vojar@fzp.czu.cz