Plazi a obojživelníci ČR

Připravili jsme pro Vás atlas obojživelníků a plazů, vyskytujících se na území ČR

Po kliknutí na obrázek druhu budete přesměrováni na stránku s informacemi o něm

Plazi

V ČR se trvale vyskytuje 13 druhů plazů, z nichž 12 je původních. Jako nepůvodní druh se na našem území rozšířila želva nádherná (Trachemys scripta spp.), která se do přírody od nezodpovědných chovatelů. Nejpočetnější skupina jsou u nás ještěři (6 druhů), těsně za nimi hadi (5 druhů) a poté želvy (2 druhy).

Ještěři

Ještěrka obecná
(Lacerta agilis)
Ještěrka zelená
(Lacerta viridis)
Ještěrka živorodá
(Zootoca vivipara)
Ještěrka zední
(Podarcis muralis)
Slepýš křehký
(Anguis fragilis)
Slepýš východní
(Anguis colchicus)

Hadi

Užovka obojková
(Natrix natrix)
Užovka podplamatá
(Natrix tessellata)
Užovka hladká
(Coronella austriaca)
Užovka stromová
(Zamenis longissimus)
Zmije obecná
(Vipera berus)

Želvy

Želva nádherná
(Trachemys scripta)
Želva bahenní
(Emys orbicularis)

Obojživelníci

V ČR se vyskytuje celkem 21 druhů obojživelníků (všichni původní). Nejpočetnější skupinu tvoří žáby, celkem ve 13 druzích. Ocasatých obojživelníků máme 8 druhů z toho 7 čolků a jednoho mloka.

Ropucha obecná
(Bufo bufo)
Ropucha zelená
(Bufotes viridis)
Ropucha krátkonohá
(Epidalea calamita)
Kuňka obecná
(Bombina bombina)
Kuňka žlutobřichá
(Bombina variegata)
Blatnice skvrnitá
(Pelobates fuscus)
Skokan hnědý
(Rana temporaria)
Skokan štíhlý
(Rana dalmatina)
Skokan ostronosý
(Rana arvalis)
Skokan skřehotavý
(Pelophylax ridibundus)
Skokan krátkonohý
(Pelophylax lessonae)
Skokan zelený
(Pelophylax kl. esculentus)
Rosnička zelená
(Hyla arborea)

Ocasatí

Čolek obecný
(Lissotriton vulgaris)
Čolek hranatý
(Lissotriton helveticus)
Čolek karpatský
(Lissotriton montandoni)
Čolek horský
(Ichthyosaura alpestris)
Čolek velký
(Triturus cristatus)
Čolek dunajský
(Triturus dobrogicus)
Čolek dravý
(Triturus carnifex)
Mlok skvrnitý
(Salamandra salamandra)